Prev 1 of 209 Next
Prev 1 of 209 Next
186,099ФенүүдНЭГДЭХ
16,900SubscribersНэгдэх

00:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
00:10 Радио 1 дусал
00:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
00:55 Сургамжит өгүүллэг
01:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
01:10 Радио 1 дусал
01:15 Хуучны сайхан дуунууд (давталт)
01:55 Сургамжит өгүүллэг
02:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
02:10 Радио 1 дусал
02:15 Facebook сонирхолтой пост (давталт)
02:55 Сургамжит өгүүллэг
03:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
03:10 Радио 1 дусал
03:15 Яанаа яах вэ? (давталт)
03:55 Сургамжит өгүүллэг
04:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
04:10 Радио 1 дусал
04:15 Уран зохиолын цаг
04:55 Сургамжит өгүүллэг
05:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
05:10 Радио 1 дусал
05:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл (давталт)
05:55 Сургамжит өгүүллэг
06:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
06:10 Радио 1 дусал
06:15 Өглөөний зочин (давталт)
06:55 Сургамжит өгүүллэг
07:00 MGLRADIO МЭДЭЭ (давталт)
07:06 Реклам
07:10 Радио 1 дусал
07:15 Уран зохиолын цаг
07:55 Сургамжит өгүүллэг
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:06 Реклам
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Өглөө хөтөлбөр
08:52 Реклам
08:55 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ - live
09:06 Реклам
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Өглөөний зочин
09:52 Реклам
09:55 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:06 Реклам
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:52 Реклам

11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:06 Реклам
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Та сайн уу ? /Phone show/
11:52 Реклам
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:06 Реклам
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Бага үдийн зочин
12:52 Реклам
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:06 Реклам
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
13:52 Реклам
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:06 Реклам
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр
14:52 Реклам
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:06 Реклам
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:52 Реклам
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:06 Реклам
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Уран зохиолын цаг
16:52 Реклам
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:06 Реклам
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? ток шоу
17:52 Реклам
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:06 Реклам
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:52 Реклам
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ

10:55 Сонсдог ном
19:06 Реклам
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:52 Реклам
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:06 Реклам
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:52 Реклам
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:06 Реклам
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
21:52 Реклам
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:06 Реклам
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:52 Реклам
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:06 Реклам
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:52 Реклам
23:55 Сургамжит өгүүллэг

00:00 MGLRADIO Мэдээ
00:10 Радио 1 дусал
00:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
00:55 Сургамжит өгүүллэг
01:00 MGLRADIO Мэдээ
01:10 Радио 1 дусал
01:15 Хуучны сайхан дуунууд /Давталт/
01:55 Сургамжит өгүүллэг
02:00 MGLRADIO Мэдээ
02:10 Радио 1 дусал
02:15 Facebook-ийн сонирхолтой постууд /давталт/
02:55 Сургамжит өгүүллэг
03:00 MGLRADIO Мэдээ
03:10 Радио 1 дусал
03:15 Яанаа яах вэ? /Давталт/
03:55 Сургамжит өгүүллэг
04:00 MGLRADIO Мэдээ
04:10 Радио 1 дусал
04:15 Уран зохиолын цаг
04:55 Сургамжит өгүүллэг
05:00 MGLRADIO Мэдээ
05:10 Радио 1 дусал
05:15 Оройн хөтөлбөрийн /Давталт/
05:53 Сургамжит өгүүллэг
06:00 MGLRADIO Мэдээ
06:10 Радио 1 дусал
06:15 Бага үдийн зочин /Давталт/
06:55 Сургамжит өгүүллэг
07:00 MGLRADIO Мэдээ
07:15 Уран зохиолын цаг
07:55 Сургамжит өгүүллэг
08:00 MGLRADIO мэдээ
08:06 Реклам
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Өглөө хөтөлбөр
08:52 Реклам
08:55 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO мэдээ
09:06 Реклам
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Өглөөний зочин
09:52 Реклам
09:55 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO мэдээ
10:06 Реклам
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:52 Реклам
10:55 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO мэдээ

11:10 Радио 1 дусал
11:15 Та сайн уу? /Радио шоу/
11:52 Реклам
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO мэдээ
12:06 Реклам
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Бага үдийн зочин
12:52 Реклам
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO мэдээ
13:06 Реклам
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
13:52 Реклам
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO мэдээ
14:06 Реклам
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр
14:52 Реклам
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO мэдээ
15:06 Реклам
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Танд тустай агшин
15:52 Реклам
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO мэдээ
16:06 Реклам
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Уран зохиолын цаг
16:52 Реклам
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO мэдээ
17:06 Реклам
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ?
17:52 Реклам
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO мэдээ
18:06 Реклам
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook-йин сонирхолтой постууд
18:52 Реклам
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO мэдээ
19:06 Реклам
19:10 Радио 1 дусал

19:06 Реклам
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:52 Реклам
19:55 Сургамжит өгүүллэг
20:00 MGLRADIO мэдээ
20:06 Реклам
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн хөтөлбөр
20:52 Реклам
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO мэдээ
21:06 Реклам
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Танд тустай агшин /Давталт/
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Та сайн уу? /Давталт/
22:52 Реклам
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO мэдээ
23:06 Реклам
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:52 Сургамжит өгүүллэг

00:00 MGLRADIO Мэдээ
00:10 Радио 1 дусал
00:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
00:55 Сургамжит өгүүллэг
01:00 MGLRADIO Мэдээ
01:10 Радио 1 дусал
01:15 Хуучны сайхан дуунууд
01:55 Сургамжит өгүүллэг
02:00 MGLRADIO Мэдээ
02:10 Радио 1 дусал
02:15 Facebook-ийн сонирхолтой постууд
02:55 Сургамжит өгүүллэг
03:00 MGLRADIO Мэдээ
03:10 Радио 1 дусал
03:15 Яанааг яах вэ?
03:55 Сургамжит өгүүллэг
04:00 MGLRADIO Мэдээ
04:10 Радио 1 дусал
04:15 Уран зохиолын цаг
04:55 Сургамжит өгүүллэг
05:00 MGLRADIO Мэдээ
05:10 Радио 1 дусал
05:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
05:55 Сургамжит өгүүллэг
06:00 MGLRADIO Мэдээ
06:10 Радио 1 дусал
06:15 Өглөөний зочин
06:55 Сургамжит өгүүллэг
07:00 MGLRADIO мэдээ
07:06 Реклам
07:10 Радио 1 дусал
07:15 Уран зохиолын цаг
07:30 Радио нийтлэл
07:52 Реклам
07:55 Сургамжит өгүүллэг
08:00 MGLRADIO мэдээ
08:06 Реклам
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Өглөөний хөтөлбөр
08:52 Реклам
08:55 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO мэдээ
09:06 Реклам
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Өглөөний зочин
09:52 Реклам
09:55 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO мэдээ
10:06 Реклам
10:10 Радио 1 дусал

10:52 Реклам
10:55 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO мэдээ
11:06 Реклам
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Та Сайн уу? /Phone Show/
11:52 Реклам
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO мэдээ
12:06 Реклам
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Бага үдийн зочин
12:52 Реклам
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO мэдээ
13:06 Реклам
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
13:52 Реклам
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO мэдээ
14:06 Реклам
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO мэдээ
15:06 Реклам
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин
15:52 Реклам
15:52 Реклам
15:55 Сонсдог ном
16.00 MGLRADIO мэдээ
16:06 Реклам
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Уран зохиолын цаг
16:52 Реклам
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO мэдээ
17:06 Реклам
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ?
17:52 Реклам
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO мэдээ
18:06 Реклам
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook-ийн сонирхолтой постууд
18:52 Реклам

18:15 Радио нийтлэл
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO мэдээ
19:06 Реклам
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:52 Реклам
19:55 Сургамжит өгүүллэг
20:00 MGLRADIO мэдээ
20:06 Реклам
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:52 Реклам
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO мэдээ
21:06 Реклам
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Таньд тустай агшин
21:52 Реклам
21:52 Реклам
21:52 Реклам
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO мэдээ
22:06 Реклам
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ?
22:52 Реклам
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO мэдээ
23:06 Реклам
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:52 Реклам
23:55 Уран зохиолын цаг

00:00 MGLRADIO Мэдээ
00:06 Реклам
00:10 Радио 1 дусал
00:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
00:52 Реклам
00:55 Сургамжит өгүүллэг
01:00 MGLRADIO Мэдээ
01:06 Реклам
01:10 Радио 1 дусал
01:15 Хуучны сайхан дуунууд
01:52 Реклам
01:55 Сургамжит өгүүллэг
02:00 MGLRADIO Мэдээ
02:06 Реклам
02:10 Радио 1 дусал
02:15 Facebook-ийн сонирхолтой постууд
02:52 Реклам
02:55 Сургамжит өгүүллэг
03:00 MGLRADIO Мэдээ
03:06 Реклам
03:10 Радио 1 дусал
03:15 Яанааг яах вэ?
03:52 Реклам
03:55 Сургамжит өгүүллэг
04:00 MGLRADIO Мэдээ
04:06 Реклам
04:10 Радио 1 дусал
04:15 Уран зохиолын цаг
04:52 Реклам
04:55 Сургамжит өгүүллэг
05:00 MGLRADIO Мэдээ
05:06 Реклам
05:10 Радио 1 дусал
05:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
05:52 Реклам
05:55 Сургамжит өгүүллэг
06:00 MGLRADIO мэдээ
06:06 Реклам
06:10 Радио 1 дусал
06:15 Бага үдийн зочин
06:52 Реклам
06:55 Сургамжит өгүүллэг
07:00 MGLRADIO мэдээ
07:06 Реклам
07:10 Радио 1 дусал
07:15 Уран зохиолын цаг
07:30 Радио нийтлэл
07:52 Реклам
07:55 Сургамжит өгүүллэг
08:00 MGLRADIO мэдээ

08:10 Радио 1 дусал
08:15 Өглөөний хөтөлбөр
08:52 Реклам
08:55 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO мэдээ
09:06 Реклам
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Өглөөний зочин
09:52 Реклам
09:55 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO мэдээ
10:06 Реклам
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Түүхийн жимээр
10:52 Реклам
10:55 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO мэдээ
11:06 Реклам
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Та сайн уу? /Phone show/
11:52 Реклам
11:55 Сургамжит өгүүллэг
12:00 MGLRADIO мэдээ
12:06 Реклам
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдийн зочин
12:52 Реклам
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO мэдээ
13:06 Реклам
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
13:52 Реклам
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO мэдээ
14:06 Реклам
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр
14:52 Реклам
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO мэдээ
15:06 Реклам
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Танд тустай агшин (Шууд)
15:52 Реклам
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO мэдээ
16:06 Реклам
16:10 Радио 1 дусал

16:15 Уран зохиолын цаг
16:52 Реклам
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO мэдээ
17:06 Реклам
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? (Давталт)
17:52 Реклам
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO мэдээ
18:06 Реклам
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook-ийн сонирхолтой постууд (Шууд)
18:52 Реклам
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO мэдээ
19:06 Реклам
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд (Шууд)
19:52 Реклам
19:55 Сургамжит өгүүллэг
20:00 MGLRADIO мэдээ
20:06 Реклам
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл (Шууд)
20:52 Реклам
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO мэдээ
21:06 Реклам
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Танд тустай агшин (Давталт)
21:52 Реклам
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO мэдээ
22:06 Реклам
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ?
22:52 Реклам
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO мэдээ
23:06 Реклам
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:52 Реклам
23:55 Сургамжит өгүүллэг

00:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
00:06 Реклам
00:10 Радио 1 дусал
00:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
00:52 Реклам
00:55 Сургамжит өгүүллэг
01:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
01:06 Реклам
01:10 Радио 1 дусал
01:15 Хуучны сайхан дуунууд (Давталт)
01:52 Реклам
01:55 Сургамжит өгүүллэг
02:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
02:06 Реклам
02:10 Радио 1 дусал
02:15 Facebook-ийн сонирхолтой постууд (Давталт)
02:52 Реклам
02:55 Сургамжит өгүүллэг
03:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
03:06 Реклам
03:10 Радио 1 дусал
03:15 Яанааг яах вэ? (Давталт)
03:52 Реклам
03:55 Сургамжит өгүүллэг
04:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
04:06 Реклам
04:10 Радио 1 дусал
04:15 Уран зохиолын цаг
04:52 Реклам
04:55 Сургамжит өгүүллэг
05:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
05:06 Реклам
05:10 Радио 1 дусал
05:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
05:52 Реклам
05:55 Сургамжит өгүүллэг
06:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
06:06 Реклам
06:10 Радио 1 дусал
06:15 Өглөөний зочин (Давталт)
06:52 Реклам
06:55 Сургамжит өгүүллэг
07:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
07:06 Реклам
07:10 Радио 1 дусал
07:15 Уран зохиолын цаг
07:52 Реклам
07:55 Сургамжит өгүүллэг
08:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
08:06 Реклам

08:10 Радио 1 дусал
08:15 Өглөөний хөтөлбөр (Шууд)
08:52 Реклам
08:55 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO мэдээ (Давталт)
09:06 Реклам
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Өглөөний зочин (Шууд)
09:52 Реклам
09:55 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO мэдээ
10:05 Реклам
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:52 Реклам
10:55 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:05 Реклам
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Та сайн уу ? /Phone show/
11:52 Реклам
11:55 Сонсдог ном
12:05 Реклам
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдийн зочин
12:50 Реклам
12:53 Сургамжит өгүүллэг
13:00 MGLRADIO мэдээ
13:05 Реклам
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
13:50 Реклам
13:53 Сургамжит өгүүллэг
14:00 MGLRADIO мэдээ
14:05 Реклам
14:10 Радио 1 дусал
14:43 Өдрийн хөтөлбөр
14:50 Реклам
14:53 Сургамжит өгүүллэг
15:00 MGLRADIO мэдээ
15:05 Реклам
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Өдрийн хөтөлбөр
15:50 Реклам
15:53 Сургамжит өгүүллэг
15:53 Сургамжит өгүүллэг
16:00 MGLRADIO мэдээ
16:05 Реклам
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Уран зохиолын цаг

16:50 Реклам
16:53 Сургамжит өгүүллэг
17:00 MGLRADIO мэдээ
17:05 Реклам
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ?
17:50 Реклам
17:53 Сургамжит өгүүллэг
18:00 MGLRADIO мэдээ
18:05 Реклам
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Фэйсбүүк сонирхолтой постууд
18:50 Реклам
18:53 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO мэдээ
19:05 Реклам
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:50 Реклам
19:53 Сургамжит өгүүллэг
20:00 MGLRADIO мэдээ
20:05 Реклам
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн хөтөлбөр
20:50 Реклам
20:53 Сургамжит өгүүллэг
20:53 Сургамжит өгүүллэг
21:05 Реклам
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Радио Нийтлэл
22:05 Реклам
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Бага үдийн хөтөлбөр
22:50 Реклам
22:53 Сургамжит өгүүллэг
23:05 Реклам
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:50 Реклам
23:53 Сургамжит өгүүллэг

00:00 Монгол дуунуудаас
00:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
00:10 Радио 1 дусал
00:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
00:55 Сургамжит өгүүллэг
01:00 Монгол дуунуудаас...
01:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
01:10 Радио 1 дусал
01:15 Монгол дуунуудаас...
01:55 Сургамжит өгүүллэг
02:00 Монгол дуунуудаас...
02:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
02:10 Радио 1 дусал
02:53 Сургамжит өгүүллэг
03:00 Монгол дуунуудаас...
03:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
03:10 Радио 1 дусал
03:15 Яанаа яах вэ?
03:53 Сургамжит өгүүллэг
04:00 Монгол дуунуудаас...
04:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
04:10 Радио 1 дусал
04:15 Уран зохиолын цаг
04:53 Сургамжит өгүүллэг
05:00 Монгол дуунуудаас...
05:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
05:10 Радио 1 дусал
05:15 Өглөөний зочин
05:53 Сургамжит өгүүллэг
06:00 Монгол дуунуудаас...
06:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
06:10 Радио 1 дусал
06:15 Европын Монголчууд
06:53 Сургамжит өгүүллэг
07:00 Монгол дуунуудаас...
07:06 Нэвтрүүлгийн хэсгээс...
07:10 Радио 1 дусал
07:15 Өглөө хөтөлбөр
07:52 Реклам
07:55 Сургамжит өгүүллэг
08:00 Монгол дуунуудаас...
08:06 Реклам
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Өглөө хөтөлбөр
08:52 Реклам
08:55 Сургамжит өгүүллэг
09:00 Монгол дуунуудаас...
09:06 Реклам
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Өглөөний зочин

09:55 Сургамжит өгүүллэг
10:00 Монгол дуунуудаас...
10:06 Реклам
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:52 Реклам
10:55 Сургамжит өгүүллэг
11:00 Монгол дуунуудаас...
11:06 Реклам
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Бага Үдийн Хөтөлбөр
11:52 Реклам
11:55 Сургамжит өгүүллэг
12:00 Монгол дуунуудаас...
12:06 Реклам
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Бага үдийн дуу хөгжим
12:52 Реклам
12:55 Сургамжит өгүүллэг
13:00 Монгол дуунуудаас...
13:06 Реклам
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Дэлхийн сонгодог зохиол
13:52 Реклам
13:55 Сургамжит өгүүллэг
14:00 Монгол дуунуудаас...
14:06 Реклам
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр
14:52 Реклам
14:55 Сургамжит өгүүллэг
15:00 Монгол дуунуудаас...
15:06 Реклам
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Өдрийн хөтөлбөр
15:52 Реклам
15:55 Сургамжит өгүүллэг
16:00 Монгол дуунуудаас...
16:06 Реклам
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Уран зохиолын цаг
16:52 Реклам
16:55 Сургамжит өгүүллэг
17:00 Монгол дуунуудаас...
17:06 Реклам
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ?
17:52 Реклам
17:55 Сургамжит өгүүллэг

17:52 Реклам
18:00 Монгол дуунуудаас...
18:06 Реклам
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Фэйсбүүк сонирхолтой постууд
18:52 Реклам
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 Монгол дуунуудаас...
19:06 Реклам
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Оройн зочин
19:52 Реклам
19:55 Сургамжит өгүүллэг
20:00 Монгол дуунуудаас...
20:06 Реклам
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн хөтөлбөр
20:52 Реклам
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 Монгол дуунуудаас...
21:06 Реклам
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Радио Нийтлэл
21:52 Реклам
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 Монгол дуунуудаас...
22:06 Реклам
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Бага үдийн хөтөлбөр
22:52 Реклам
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 Монгол дуунуудаас...
23:06 Реклам
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:52 Реклам
23:55 Сургамжит өгүүллэг